Podmínky užití

 

 • Všeobecné podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb portálu provozovaných společností HUMLNET CREATIVE s.r.o., se sídlem v Trutnově, Polská 109 , PSČ 541 01, IČ: 27498140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v odd. C, vložka 22571, a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat v souladu s platnou nabídkou SPRÁVCE. Upravují vzájemná práva a povinnosti UŽIVATELE a SPRÁVCE při poskytování služeb.
 2. Použité pojmy: PORTÁL = zájmové diskuzní forum, SPRÁVCE = majitel PORTÁLU nebo osoba pověřená jeho správou, PODMÍNKY = tento dokument, DATA = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.
 3. Provozovatel PORTÁLU je oprávněným provozovatelem a správcem SERVERU (dále jen SPRÁVCE). V rámci provozu tohoto PORTÁLU poskytuje SPRÁVCE služby, které umožňují UŽIVATELŮM vkládat na PORTÁLU textové a obrazové informace (dále jen DATA). Služby PORTÁLU umožňují tyto informace zobrazovat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat a nakládat.
 4. UŽIVATELEM služeb PORTÁLU je každá fyzická osoba, která PORTÁL používá a při využívání služeb tohoto PORTÁLU přistoupila k těmto PODMÍNKÁM. Uživatelem služeb PORTÁLU je také každá osoba, která se v souladu s těmito PODMÍNKAMI zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby PORTÁLU.
 5. Podmínkou pro vstup či využití služeb PORTÁLU je přistoupení UŽIVATELE k PODMÍNKÁM. Pokud UŽIVATEL před zveřejněním těchto PODMÍNEK přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené PODMÍNKY přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným PODMÍNKÁM.
 6. Souhlasem s těmito PODMÍNKAMI UŽIVATEL přistupuje k těmto PODMÍNKÁM a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 7. Odstoupit od smlouvy (zrušení registrace na portálu Infolist) může UŽIVATEL tak, že tento požadavek oznámí na e-mail parfumanie@hucr.cz. SPRÁVCE jeho požadavek vyřídí maximálně do 5 pracovních dní. V této době se má za to, že UŽIVATEL odstoupil od smlouvy.

PRAVIDLA PROVOZU

 1. Pro DATA, která UŽIVATEL na PORTÁL vkládá, platí stanovené pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách PORTÁLU, prostřednictvím nichž uživatel DATA vkládá. UŽIVATEL je povinen tyto pokyny respektovat.
 2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto PODMÍNKÁCH UŽIVATEL nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty ani služby získané ze služeb PORTÁLU ani z nich vytvářet odvozená díla. UŽIVATEL nesmí nahrávat na portál texty, fotografie či soubory, které nejsou v jeho vlastnictví nebo k nim nemá licenci. UŽIVATEL není oprávněn využívat služeb PORTÁLU k jakýmkoli účelům odporujícím platným právním předpisům nebo těmto PODMÍNKÁM. UŽIVATEL nesmí služby PORTÁLU využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci PORTÁLů provozovaných SPRÁVCEM nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto PORTÁLů nebo služeb PORTÁLU jinými osobami. UŽIVATEL nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály ani informace týkající se služeb PORTÁLU, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím PORTÁLů provozovaných SPRÁVCEM.
 3. SPRÁVCE prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá, opatření, aby DATA zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 4. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb PORTÁLU jednotlivých UŽIVATELŮ pro statistické účely. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel identifikován ani kontaktován bez jeho předchozího požadavku či souhlasu. UŽIVATEL služeb PORTÁLU s tímto výslovně souhlasí.
 5. SPRÁVCE je oprávněn odtajnit údaje uživatele PORTÁLU, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se SPRÁVCEM nebo proti SPRÁVCI, aby byla chráněna či bráněna práva SPRÁVCE, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost UŽIVATELŮ produktů SPRÁVCE poskytovaných v rámci tohoto PORTÁLU nebo třetích osob.
 6. SPRÁVCE prohlašuje, že se vedení služeb PORTÁLU věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby PORTÁLU mohla vzniknout UŽIVATELŮM či třetím osobám.
 7. SPRÁVCE neodpovídá za činnost UŽIVATELŮ služeb PORTÁLU ani za způsob, jakým služby PORTÁLU využívají. SPRÁVCE nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb PORTÁLU UŽIVATELI či třetími osobami.
 8. SPRÁVCE nenese žádnou odpovědnost za škody, které by UŽIVATELI nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku využívání služeb PORTÁLU nebo v souvislosti s ním. Neodpovídá za škody, které by UŽIVATELŮM nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb PORTÁLU nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 9. SPRÁVCE je oprávněn bez souhlasu UŽIVATELŮ a i bez jejich předchozího oznámení služby PORTÁLU upravovat nebo inovovat.
 10. SPRÁVCE je oprávněn kdykoli měnit či doplňovat ustanovení těchto PODMÍNEK. Změna PODMÍNEK je platná a účinná 7 dní od zveřejnění na stránkách PORTÁLU, přičemž UŽIVATELE bude SPRÁVCE o změnách informovat e-mailem. Je v zájmu UŽIVATELE, aby průběžně sledoval znění PODMÍNEK.
 11. UŽIVATEL je povinen pravidelně se seznamovat se změnami PODMÍNEK, o kterých ho bude SPRÁVCE informovat na e-mail, který zadal při registraci. Bude-li UŽIVATEL pokračovat v používání služeb PORTÁLU a neoznámí-li SPRÁVCI přerušení používání (do 7 dní od změny) po provedení a oznámení těchto změn SPRÁVCEM, má se za to, že se změnami PODMÍNEK bez výhrad souhlasí.
 12. SPRÁVCE je oprávněn elektronickou poštou informovat UŽIVATELE o službách, funkcích, provozu a novinkách, které se týkají portálu.
 13. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb PORTÁLU nebo těchto PODMÍNEK mohou UŽIVATELÉ zasílat prostřednictvím e-mailů na parfumanie@hucr.cz.
 14. Tyto PODMÍNKY nabývají platnosti a účinnosti 7 dní od svého zveřejnění.

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. UŽIVATEL je povinen dodržovat pravidla diskuzepravidla obchodování.
 2. PORTÁL Parfumánie nabízí veškeré služby nabízené UŽIVATELŮM bezplatně.
 3. UŽIVATEL je povinen dodržovat právní předpisy, dobré mravy a pravidla slušnosti. Vyvarujte se prosím urážlivých výroků, propagace různých ilegálních politických hnutí a názorů a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností, dobrými mravy a zákony České republiky.
 4. SPRÁVCE Parfumánie si vyhrazuje právo odstranit DATA, která jsou dle jeho názoru v rozporu se zákony, dobrými mravy a slušným chováním nebo jsou jinak nevhodné pro uveřejnění (viz. Podmínky diskuze a Podmínky obchodování), a právo znemožnit přístup UŽIVATELŮM, kteří zveřejnili údaje uvedené v tomto nebo předchozím odstavci.
 5. Obcházení limitů stanovených SPRÁVCEM je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím.
 6. Je zakázáno propagovat konkurenci, tzn. weby se stejným zaměřením jako Parfumánie.

 

 • Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v podobě jeho aktuálního znění.

Zaručujeme, že Vámi poskytnuté informace slouží pouze pro interní potřebu a nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě. Data uchováváme a chráníme před zneužitím třetí osobou.

Osobní data subjektů zpracováváme pouze s jejich souhlasem. Při zpracování osobních údajů dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Vyhrazujeme si právo poskytnout informace o subjektu orgánům činným v trestním řízení.